"Ten, kto przestaje być lepszym, przestaje być dobrym." Oliver CromwellOferta


Ledy
Fotowoltaika
Oświetlenie indukcyjne
Głowice odgromowe
Sektor publiczny
ESCO


Głowice odgromowe

PREZENTACJA EMTEL

NOWOCZESNE AKTYWNE SYSTEMY ODGROMOWE PRODUKCJI FRANCUSKIEJ FIRMY INDELEC Firma Indelec istnieje od 50 lat. Jest obecnie światowym liderem w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Urządzenia, które oferujemy są produkowane prze Indelec od 18 lat. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, iż Indelec jest jedyną firmą, która testuje swoje produkty w warunkach naturalnych oraz w laboratoriach wysokich napięć. Dzięki instalowaniu głowic na całym świecie, Indelec produkuje głowice odporne na różne warunki klimatyczne. Indelec posiada czynne pola testowe w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indonezji oraz Japonii, które zlokalizowane są w strefach dużego nasilenia burzowego. Głowice są poddawane faktycznym wyładowaniom atmosferycznym. Taki empiryczny sposób badań pozwala na stałe podnoszenie jakości wyrobów i eliminowanie niepożądanych zjawisk. Wysoką jakość produktu może potwierdzić wdrożony w firmie Indelec system jakości i uzyskanie certyfikatu ISO:9001:2000. Wszystkie urządzenia produkowane są zgodnie z normą NFC 17-102, która została zharmonizowana z normą PN-EN 62305-3:2009 a także każde urządzenie posiada niepowtarzalny numer i zaopatrzone jest w świadectwo jakości. Na mocy Traktatu Rzymskiego i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz nadaniem w związku z tym przez nowelizację prawa statusu ”nieobowiązkowych” Polskim Normom, instalacja odgromowa z zastosowaniem głowic Prevectron jest zgodna z obowiązującym prawem. Różnice pomiędzy tradycyjnym odgromieniem a odgromieniem aktywnym. Zasada działania. Różnice pomiędzy tradycyjnym systemem odgromowy jest widoczna gołym okiem. Zamiast oplatania budowli siatką z drutu i uziemiania jej opaską wokół budynku, stosujemy jedną (bądź kilka w zależności od powierzchni budynku) głowice z jednym (max. dwoma zwodami). Oprócz ochrony budynku, jak to ma miejsce przy tradycyjnej metodzie, zyskujemy ochronę określonej powierzchni. W zależności od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia, stosowane są odpowiednie klasy ochrony. Dla konkretnej klasy ochrony dobiera się odpowiednią głowicę/głowice tak, aby objąć ochroną obszar, który ma być odgromiony.
Standardowa ochrona: Ochrona z aktywną głowicą: Zasada działania głowicy polega na korzystaniu ze zjawiska powstawania pola elektrostatycznego pomiędzy chmurą burzową a ziemią. Pole to powoduje pojawianie się wyładowań wstęgowych z elementów metalowych, drzew, budynków lub innych obiektów krajobrazu. Urządzenie Prevectron gromadzi ładunki poprzez elektrody dolne, uwalniając je w kontrolowany sposób z wyprzedzeniem do innych wyładowań wstęgowych, stając się tym samym preferencyjnym punktem wyładowania. Po przejęciu wyładowania ładunek zostaje odprowadzony do ziemi poprzez instalację uziemiającą, wyposażoną najczęściej w licznik wyładowań. Głowica z racji swojego kontrolowanego uwolnienia zgromadzonego ładunku pozwala wyprzedzić uderzenie piorun średnio o 60µs. Można to w uproszczeniu porównać do tradycyjnego uziomu o wysokości 60m. Ważnym argumentem jest fakt, że urządzenie nie wymaga demontażu po wyładowaniu. Zostało to potwierdzone wielokrotnymi testami w warunkach naturalnych. Należy jednak pamiętać, że zestaw instalacyjny chroni obiekt od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, ale aby zapewnić ochronę urządzeniom należy wyposażyć obiekt w zabezpieczenia przepięciowe. Zastosowanie w obiektach i terenach otwartych. W przypadku obiektów skomplikowanych, dużych powierzchniowo, rozwiązania firmy Indelec są często rozwiązaniami tańszymi a niekiedy jedynymi możliwymi do wykonania. System ten pozwala ochraniać oprócz budynków także budowle, które wcześniej nie były chronione z racji swej specyfiki lub braku uregulowań prawnych np. elektrownie wiatrowe, stacje i perony kolejowe, lotniska, przystanki autobusowe, węzły przesiadkowe komunikacji miejskiej, parkingi, baseny obiekty inżynieryjne takie jak: mosty, kładki, tunele oraz miejsca zgromadzeń mieszkańców na uroczystościach miejskich/gminnych (święto miasta, dożynki, pikniki) lub kulturalnych (koncerty, mecze) takich jak rynek, boiska, stadiony, korty tenisowe, parki, skwery. Obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom możemy ochronić tego typu obiekty przed uderzeniem pioruna. W przypadku obiektów wielkogabarytowych np. hale produkcyjne, naprawcze, magazynowe, hangary głowice pozwalają w łatwy sposób objąć ochroną całą kubaturę (bez konieczności stosowania licznych zwodów) a ponadto zapewniają łatwą rozbudowę obiektów i urządzeń montowanych na dachach (klimatyzatory, wywiewy wentylacyjne itp.). Ponadto nadają się doskonale do ochrony ogniw baterii solarnych i zabytków (ze względu na małą liczbę zwodów lub możliwość całkowitego odciągnięcia prądu piorunowego od zabytku budując system ochronny poza zabytkiem). Poniżej przykładowe zastosowania głowic aktywnych.
Obiekty przemysłowe:
Obiekty telekomunikacyjne:
Obiekty mieszkaniowe:
Obiekty petrochemiczne:
Tereny otwarte:
Do niewątpliwych zalet dających wymierne korzyści finansowe i czasowe zastosowania tych głowic należą:

  • przyjmowanie wielokrotne wyładowań (liczbę przyjętych wyładowań jest widoczna na liczniku wyładowań)
  • możliwość ochrony budowli wraz infrastrukturą (obszar w sąsiedztwie budowli) a nie tylko budowli
  • brak "dziurawienia" poszycia dachów przez zwody poziome (oszczędności w nakładach na remonty podciekających lub cieknących dachów i stropów po sezonie zimowym)
  • poprawa estetyki budynków (brak licznych zwodów pionowych)
  • ułatwia odśnieżanie dachów (można zastosować maszyny i urządzenia do odśnieżania a nie fizycznych pracowników, którzy przy okazji odśnieżania niestety często zrywają instalację)
  • prostota montażu a co się z tym wiąże łatwość i niskie koszty konserwacji
  • możliwość natychmiastowej weryfikacji czy po burzy nastąpiło odebranie uderzenia pioruna
  • możliwość montażu w budynkach posiadających jak i nie posiadających instalacji odgromowej
  • możliwość odsunięcia prądu piorunowego całkowicie poza budynek a sam System nie wymaga zasilania, demontażu po wyładowaniu i nie ulega uszkodzeniom podczas odśnieżania dachu

Stosunkowo niewielkim kosztem zapewnicie Państwo bezpieczeństwo zarówno pracownikom, gościom jak i klientom pracującym lub spędzającym czas w Państwa Obiektach. Innowacyjność rozwiązania da poczucie dużego bezpieczeństwa, ponieważ chroniony będzie obszar całej posesji a nie tylko budynki, co dla ludzi przemieszczających się między nimi podczas burzy na pewno nie jest bez znaczenia a Państwu da komfort spokoju. Jeden prosty system uziomowy złożony z trzech uziomów X-owych powoduje, że montaż jest szybki i prosty a serwisowanie jest ograniczone do minimum. Ewentualne usterki są łatwe do zlokalizowania. System pozwala odprowadzać prąd piorunowy całkowicie poza dany obiekt. Pozwala to na ograniczenie do minimum indukowania się prądu w obwodach elektrycznych podczas odprowadzania ładunków z odebranego wyładowania atmosferycznego.