"Ten, kto przestaje być lepszym, przestaje być dobrym." Oliver CromwellOferta


Ledy
Fotowoltaika
Oświetlenie indukcyjne
Głowice odgromowe
Sektor publiczny
ESCO

Elektro – Modernizacja – Wymiana Źródeł Światła

EMTEL PREZENTACJA

Szanowni Państwo,
Olbrzymia część instytucji , fabryk , powierzchni handlowych – centrów logistycznych , budynków biurowych , hoteli , szpitali i wiele innych obiektów w Polsce charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia kosztów energii elektrycznej poprzez wymianę źródeł światła ze standardowych żarówek – świetlówek – halogenów, na energooszczędne źródła światła typu LED- OLED (Organic Light Emiting Diodes). Dotyczy to również, budynków użyteczności publicznej – państwowej poprzez -(Partnerstwo Publiczno Prywatne). Zmniejszenie wielkości zużycia kosztów energii wymaga jednak w większości przypadków realizacji merytorycznych działań modernizacyjnych poprzedzonych wymagającymi odpowiedniej wiedzy pracami przygotowawczymi tj.: np.: audyt – weryfikacja istniejących źródeł światła, oprawy - sposoby montażu i ich wymiany etc… , oraz wykazanie stopnia oszczędności). W przypadku, kiedy właściciel obiektu który zamierza skorzystać z możliwości zmniejszenia zużycia kosztów energii elektrycznej poprzez wymianę źródeł światła, a nie dysponuje środkami finansowymi na realizację przedsięwzięcia, jak też nie posiada odpowiednio wykwalifikowanego personelu, aby sprawnie i efektywnie przygotować i później zrealizować inwestycję, powinna wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z Elektro - Modernizacji i jej oszczędności kosztów energii elektrycznej u firmy zewnętrznej – EMTEL (finansującej projekt i jego realizację dla właściciela obiektu ). W tym przypadku „Elektro – Modernizacja” ma bowiem unikalną właściwość, polegającą na tym, że można ją zrealizować na konto przyszłych oszczędności w kosztach energii, czyli „spłacić” z oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Inwestycję taką ponosi firma zewnętrzna - EMTEL w stosunku do dostawcy i konsumenta energii. EMTEL daje zewnętrzne finansowanie i może ono być określone, jako optymalna kombinacja dwóch niezbędnych dla wdrożenia projektu modernizacyjnego elementów takich jak: zagwarantowanie niezbędnego finansowania z jednej strony oraz profesjonalnej pomocy i obsługi technicznej z drugiej strony. W związku z tym właściciel obiektu - użytkownik energii elektrycznej nie dysponujący środkami na realizację inwestycji wymiany źródeł światła w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej nie musi ponosić żadnych kosztów. W zamian za to, firma EMTEL obciąża użytkownika w terminie późniejszym odpowiednią opłatą, stanowiącą część oszczędności kosztów energii osiągniętych w wyniku modernizacji. W okresie spłaty właściciel obiektu nie ponosi zatem większych kosztów niż przed modernizacją, a w zależności od warunków realizacji inwestycji może partycypować w osiągniętych korzyściach. Po okresie spłaty właściciel obiektu przejmuje zmodernizowaną infrastrukturę energooszczędnych źródeł światła i zarządza nią samodzielnie i na własny rachunek uzyskując 100% oszczędności. Podstawy i zastosowania metody Ponieważ większość inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej charakteryzuje się dużą atrakcyjnością ekonomiczną, upowszechniło się wiele różnych koncepcji i metod ich realizacji w zależności od wymagań stawianych przez potencjalnych klientów. Nasza propozycja to finansowanie inwestycji i przekazanie jej w formie stałego abonamentu miesięcznego w ustalonym w fazie audytu czasookresie np.: 36 miesięcy – 60 miesięcy itd… . Podstawowym warunkiem podjęcia właściwej decyzji pozwalającej na efektywną realizację modernizacji jest wybranie koncepcji najbardziej odpowiedniej do zastosowania w konkretnym przypadku oraz przygotowanie realizacji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami odnoszącymi się do konkretnego przypadku. Tryby realizacji przedsięwzięć - umowy obniżenia kosztów energii elektrycznej poprzez wymianę źródeł światła. Zaproszenie firmy finansującej(EMTEL) do współpracy zazwyczaj związane jest z potrzebą wstępnego przygotowania inwestycji obejmującego m.in.: 1) audyt - inwentaryzację istniejącego wyposażenia źródeł światła i analiza kosztów eksploatacji z tym związanych, 2) wykonanie oszacowania wielkości bazowego zużycia i kosztów energii elektrycznej, jako wyjściowej podstawy do sporządzenia oferty. W oparciu o takie przygotowania EMTEL-(firma finansująca) projekt podpisuje umowę z właścicielem obiektu, realizuje przedsięwzięcie, zapewnia finansowanie na inwestycję zakupu odpowiedniego wyposażenia, oraz wykonanych prac, a następnie w ramach ustalonego harmonogramu EMTEL-(firma finansująca) wystawia fakturę przez określony w audycie okres trwania usługi. Prowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego w taki sposób ma szereg zalet:

  • to firma typu EMTEL przedstawia ofertę,
  • na zrealizowanie przedsięwzięcia właściciel obiektu nie zaciąga kredytu w instytucjach finansowych,
  • o tym czy projekt jest możliwy do wykonania nie decyduje zdolność kredytowa właściciela obiektu, a jedynie poziom uzyskanych oszczędności,
  • właściciel obiektu za oszczędności w kosztach uzyskuje nowoczesny, zmodernizowany system oświetlenia – energooszczędne źródła światła w technologii LED.

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wymaga współpracy stron w celu osiągnięcia swoich celów: właściciel obiektu realizuje inwestycję zachowując własne środki z możliwością przeznaczenia ich na inne cele i uzyskuje nowoczesne oświetlenie w postaci źródeł światła typu LED, a firma EMTEL(firma finansująca – usługodawca) uzyskuje oczekiwane korzyści finansowe („poszkodowani” są jedynie dostawcy energii elektrycznej).
Informacja dla firm, spółek skarbu Państwa użyteczności publicznej: Partnerstwo Publiczno Prywatne to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Fundamentem powyższej definicji jest więc wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego – stworzona po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Zadaniem partnera publicznego jest bowiem świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. PPP nie jest więc prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje proces prywatyzacji. Oddzieleniu od siebie ulega domena działań gospodarczych oraz domena odpowiedzialności polityczno-prawnej. Sprywatyzowana zostaje jedynie działalność gospodarcza: budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym. Dostępność usług oraz ich jakość pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej. PPP jest więc połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej. Podział kompetencji przy realizacji zadań publicznych na kompetencje gospodarcze i polityczne oraz przypisanie ich odpowiednio partnerom prywatnym i władzom publicznym polega na przydzieleniu właściwych obu stronom umiejętności, dając tym samym szansę (przy podobnych, a czasem mniejszych nakładach) na zwiększenie wolumenu świadczonych usług publicznych oraz zwiększenie efektywności ich wytwarzania. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Rodzaje umów (formy współpracy): 1. Eksploatacja i utrzymanie 2. Projektowanie i budowa 3. Projektowanie, budowa i eksploatacja 4. Rozbudowa "wokół bazy" 5. Dzierżawa i sprzedaż 6. Okresowa prywatyzacja 7. Dzierżawa (sprzedaż), modernizacja i eksploatacja 8. Budowa, eksploatacja i przekazanie 9. Budowa, przekazanie i eksploatacja 10. Projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja